Finansowy Maraton

Swap ryzyka kredytowego.

Czym jest umowa CDS.

Swap ryzyka kredytowego inaczej nazywany jest CDS, czyli Credit default swap. Jest to instrument pochodny, który jest formą zabezpieczenia jeżeli dłużnik nie wywiąże się ze spłaty swoich zadłużeń. Jest to nic innego jak umowa jaka zawierana jest pomiędzy dwiema stronami. Z jednej strony jest osoba, która zobowiązuje się do spłaty długu jaki ma wobec drugiej osoby. Z drugiej strony jest osoba, która udziela kredytu. w CDS określa się zdarzenie losowe, które może doprowadzić do tego, że dłużnik podstawowy nie będzie w stanie spłacić na czas swojego długu. Mówiąc prościej CDS polega na tym, że umowa zostaje zawarta pomiędzy dwiema stronami, z której jedna płaci drugiej stronie określoną kwotę pieniędzy, zaś ta druga w zamian pokryje zobowiązanie, jeżeli dłużnik pierwszej nie będzie spłacał kredytu. Jeżeli taka sytuacja niesie za sobą większe ryzyko wówczas Credis default swap również wzrasta. Jest to zależność na jaką kredytobiorca, ani kredytodawca niesyty nie mają żadnego wpływu.

Umowa CDS.

W umowie CDS muszą być określone podstawowe wytyczne związane z długiem. Musi być w niej określone kto jest podstawowym dłużnikiem, czyli musi być podana osoba, której zobowiązanie obejmuje CDS. W umowie musi być również podana kwota podstawowego zobowiązania. Jest to wskazanie wielkości długu, do którego została wystawiona umowa CDS. Najczęściej jest to wskazanie określonej emisji obligacji. W umowie CDS wskazuje się również okres jaki jest objęty ochroną, a także warunki wedle jakich strona transakcji CDS zobowiązuje się, że spłaci swój dług. Umowa CDS jest bardzo ciekawym instrumentem finansowym jakie obecnie znajduje się na rynku bankowym. Takich instrumentów jest jeszcze o wiele więcej i wielu kredytobiorców nawet nie wie, że one istnieją.

Cenę CDS wylicza się jako procent wartości zobowiązania jaki płatny jest w skali roku. Na cenę CDS wpływa cała masa czynników. Jednym, z nich jest poziom ryzyka w danej transakcji. Jest to ryzyko, że dłużnik podstawowy zaprzestanie spłacać swoje zobowiązania. Agencje ratingowe przyznają specjalne ratingi za pomocą których wylicza się poziom ryzyka w danej transakcji. Co ważne, CDS może wykupić nie tylko właściciel długu.